Mali Tablolar Nedir? Tanımı, Önemi ve İşlevleri

Mali tablolar, bir şirketin finansal performansını gösteren resmi belgelerdir. Bu tablolar, genellikle bir bilanço, kar ve zarar hesabı ve nakit akış tablosu içerir.

Bilanço, bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve sahiplerin öz kaynaklarını belirtir. Varlıklar, şirketin sahip olduğu mal ve hizmetleri ifade ederken, borçlar, şirketin borçlu olduğu miktarları ifade eder. Öz kaynaklar, şirketin sahip olduğu varlıkların borçlarından ne kadar fazla olduğunu gösterir.

Kar ve zarar hesabı, bir şirketin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu gelirlerin karşısında ortaya çıkan giderleri gösterir. Bu tablo, şirketin ne kadar karlı olduğunu veya zarar ettiğini belirlemek için kullanılır.

Nakit akış tablosu, bir şirketin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Bu tablo, şirketin nakit yönetimi stratejilerini ve nakit akışı performansını analiz etmek için kullanılır.

Mali tablolar, bir şirketin finansal durumunu ve performansını analiz etmek için kullanılır. Yatırımcılar, borç verenler ve diğer ilgili taraflar, şirketin finansal durumunu ve gelecekteki potansiyelini değerlendirmek için bu tablolara bakarlar.

Mali Tablo Nedir?

Mali tablo, bir şirketin finansal performansını gösteren resmi belgelerdir. Bilanço, kar ve zarar hesabı ve nakit akış tablosu gibi finansal tabloları içerir. Bu tablolar, bir şirketin finansal durumunu analiz etmek ve yatırımcılar, borç verenler ve diğer ilgili tarafların şirketin gelecekteki potansiyelini değerlendirmeleri için kullanılır.

Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Sermaye Değişim Tablosu, bir şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren finansal tablolardır. Bunlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

Bilanço:

 • Şirketin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, borçları ve öz kaynaklarını gösterir.
 • Varlıklar, şirketin sahip olduğu mal, haklar ve alacakları ifade eder.
 • Borçlar, şirketin borçlu olduğu miktarları gösterir.
 • Öz kaynaklar, şirketin sahip olduğu varlıkların borçlarından ne kadar fazla olduğunu gösterir.

Gelir Tablosu:

 • Şirketin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu gelirler karşısında ortaya çıkan giderleri gösterir.
 • Gelirler, şirketin faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirleri ifade eder.
 • Giderler, şirketin üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetleri için yaptığı harcamaları gösterir.
 • Gelir tablosu, şirketin ne kadar karlı olduğunu veya zarar ettiğini belirlemek için kullanılır.

Nakit Akış Tablosu:

 • Şirketin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir.
 • Nakit girişleri, şirketin faaliyetleri, yatırımları ve finansman faaliyetleri nedeniyle elde ettiği nakit miktarını ifade eder.
 • Nakit çıkışları, şirketin üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetleri için yaptığı harcamaları ve borçların geri ödenmesi gibi çıkışları gösterir.
 • Nakit akış tablosu, şirketin nakit yönetimi stratejilerini ve nakit akışı performansını analiz etmek için kullanılır.

Sermaye Değişim Tablosu:

 • Şirketin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği sermaye hareketlerini gösterir.
 • Sermaye değişimleri, şirketin sermaye artırımı veya azaltımı, hisse senedi ihraçları ve geri alımları gibi işlemleri ifade eder.
 • Sermaye değişim tablosu, şirketin sermaye yapısı ve pay sahiplerinin haklarının değişimi hakkında bilgi sağlar.

Mali Tabloların Kullanımı

Mali tablolar, bir işletmenin finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir araçtır. İşletmenin yöneticileri, yatırımcıları, kredi verenleri, muhasebecileri ve diğer paydaşları, mali tabloları kullanarak aşağıdaki gibi birçok farklı amaç için faydalanabilirler:

 1. Finansal durumu analiz etmek: İşletmenin finansal tabloları, işletmenin varlıklarını, borçlarını ve sahipliğini gösterir. Bu tablolar, işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılabilir. İşletmenin finansal tablolarının analizi, işletmenin nakit akışı, borçluluk oranı, özkaynak verimliliği, kârlılık oranı, stok devir hızı ve diğer finansal göstergelerini ortaya çıkarır.
 2. Performansı değerlendirmek: Mali tablolar, işletmenin belirli bir dönemdeki performansını gösterir. İşletmenin gelir tablosu, satışlar, kar marjı ve kârlılık oranları gibi performans göstergelerini içerir. Bu tablolar, işletmenin performansını analiz etmek için kullanılabilir.
 3. Karar almak için kullanmak: İşletmenin finansal tabloları, yöneticilerin ve diğer paydaşların kararlarını desteklemek için kullanılabilir. İşletmenin yatırım yapması, borç alması veya hisselerini satması gibi kararlar, finansal tabloların analizine dayanarak alınabilir.
 4. Vergi beyannamesi hazırlamak: İşletmeler, finansal tablolarını kullanarak vergi beyannamesi hazırlarlar. Mali tablolar, işletmenin vergi yükümlülüklerini hesaplamak için kullanılır.
 5. Yatırımcıları bilgilendirmek: İşletmenin finansal tabloları, yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar için önemlidir. Bu tablolar, işletmenin finansal sağlığı hakkında bilgi sağlar ve yatırımcıların işletmeye yatırım yapma kararını etkileyebilir.

Bu nedenlerle, mali tablolar işletmenin finansal performansını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek için önemli bir araçtır.

Mali Tabloların Analizi

Mali tabloların analizi, bu tablolardaki bilgilerin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlar. Aşağıda mali tabloların analizi için kullanılan bazı önemli yöntemler yer almaktadır:

 1. Yatırım kararı analizi: Yatırımcılar, mali tablolardaki bilgileri kullanarak işletmenin finansal sağlığı hakkında kararlar verirler. Bu analiz, hisse senedi fiyatlarını, şirketin faaliyetlerini ve gelecekteki kazanç potansiyelini belirlemeye yardımcı olur.
 2. Trend analizi: Trend analizi, bir işletmenin mali performansını birkaç yıl içinde izlemek için kullanılır. Bu analiz, işletmenin gelirleri, giderleri ve karlılığındaki değişimleri gösterir ve gelecekteki trendleri tahmin etmeye yardımcı olur.
 3. Oran analizi: Oran analizi, mali tablolardaki sayısal verileri kullanarak finansal oranlar elde eder. Bu oranlar, işletmenin likiditesi, karlılığı, borç ödeme kapasitesi ve varlık yönetimi gibi farklı alanlarını ölçmeye yardımcı olur.
 4. Sektör karşılaştırması analizi: Sektör karşılaştırması analizi, işletmenin sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırmasına dayanarak işletmenin mali performansını ölçer. Bu analiz, bir işletmenin diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını ve sektördeki konumunu belirlemeye yardımcı olur.
 5. Varlık tabanlı analiz: Varlık tabanlı analiz, bir işletmenin varlıklarının nasıl kullanıldığını ve yönetildiğini ölçer. Bu analiz, işletmenin varlık verimliliği, varlık kârlılığı ve varlık verimliliği gibi konulara odaklanır.

Mali tabloların analizi, işletmenin finansal sağlığı hakkında önemli bir görünüm sağlar. Bu analiz, işletmenin yönetimi ve yatırımcılar tarafından finansal kararların verilmesine yardımcı olur.

Mali Tablolar Nasıl Hazırlanır?

Aşağıda mali tabloların nasıl hazırlandığına dair genel bir açıklama yer almaktadır:

 1. Gelir Tablosu (Kâr Zarar Tablosu) Hazırlama: Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir dönemdeki gelirlerini ve giderlerini gösterir. Bu tablo, satış gelirleri, üretim maliyetleri, işletme giderleri, faiz giderleri ve vergi ödemeleri gibi kalemleri içerir. Gelir tablosunun hazırlanması, işletmenin gelir ve giderlerini kaydeden muhasebe kayıtlarından yararlanır.
 2. Bilanço Hazırlama: Bilanço, bir işletmenin belirli bir dönemdeki varlıklarını, borçlarını ve sahipliğini gösterir. Bu tablo, işletmenin varlıklarını (nakit, alacaklar, stoklar, sabit kıymetler gibi), borçlarını (kısa vadeli, uzun vadeli) ve sahipliğini (özkaynak) detaylı bir şekilde listeler. Bilançonun hazırlanması, işletmenin muhasebe kayıtlarından yararlanır.
 3. Nakit Akış Tablosu Hazırlama: Nakit akış tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Bu tablo, nakit ödemeleri, nakit tahsilatları, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri gibi kalemleri içerir. Nakit akış tablosunun hazırlanması, işletmenin nakit akışı kayıtlarından yararlanır.

Mali tabloların hazırlanması, genellikle işletmenin muhasebe departmanı veya finansal yöneticileri tarafından yapılır. Tablolar, finansal raporlama standartlarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu standartlar, işletmenin finansal tablolarının doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamak için belirli kurallar ve yönergeler içerir.

Mali Tablolar Nasıl Düzenlenirler?

Mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru şekilde yapılması ve finansal bilgilerin uygun şekilde sınıflandırılmasını gerektirir. İşletmeler, mali tabloları düzenlerken aşağıdaki adımları takip ederler:

 1. İşletmenin muhasebe kayıtlarını tutmak: İşletmenin finansal durumunu ve performansını yansıtmak için mali tabloların temeli, doğru muhasebe kayıtlarının tutulmasıdır. İşletme, finansal kayıtlarını tutmak için muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirir.
 2. İşletme Gelir Tablosu düzenleme: İşletme Gelir Tablosu, işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerini ve giderlerini gösterir. İşletme, satışların gelir olarak, işletme giderlerinin ise maliyet olarak sınıflandırılması gerektiğini belirler. İşletme Gelir Tablosu, işletmenin net kâr veya zararını belirler.
 3. Bilanço düzenleme: Bilanço, işletmenin varlıklarını, borçlarını ve sahipliğini gösterir. İşletme, varlıklarını, borçlarını ve sahipliğini doğru şekilde sınıflandırır. İşletme, aktif ve pasif hesaplarını dengelemek için borçların ve sahipliğin doğru şekilde gösterilmesini sağlar.
 4. Nakit Akış Tablosu düzenleme: Nakit Akış Tablosu, işletmenin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. İşletme, nakit girişlerini ve çıkışlarını doğru şekilde sınıflandırır. İşletme, nakit akışı işlemlerinin sonucunda oluşan net nakit giriş veya çıkışını belirler.
 5. Finansal tabloların sunumu: İşletme, finansal tablolarını belirli bir standartta sunar. Genellikle işletmeler, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) veya Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (GAAP) gibi finansal raporlama standartlarını takip ederler.

Sonuç olarak, mali tabloların doğru şekilde düzenlenmesi, işletmenin finansal durumunu ve performansını doğru şekilde yansıtır ve işletmenin karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Ek mali Tablolar Nelerdir?

Mali tablolar, bir işletmenin finansal durumunu ve performansını göstermek için kullanılan temel finansal raporlardır. Bunlar, genellikle İşletme Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akış Tablosu’ndan oluşur. Ancak, bazı işletmeler, faaliyetlerini daha ayrıntılı şekilde göstermek için ek mali tablolar hazırlayabilirler. İşletmelerin hazırlayabileceği ek mali tablolar şunlardır:

 1. Kâr Dağıtım Tablosu: Bu tablo, işletmenin karının nasıl dağıtılacağını gösterir. İşletme, kârını vergi öncesi kâr, vergi, amortisman ve diğer giderlerden sonra kalan net kâr olarak sınıflandırır. Daha sonra, işletme, net kârın nasıl dağıtılacağına karar verir.
 2. Özkaynak Değişim Tablosu: Bu tablo, işletmenin özkaynaklarının nasıl değiştiğini gösterir. İşletme, özkaynaklarını önceki dönemdeki özkaynaklardan başlayarak, net kar veya zarar, hisse senedi ihracı ve temettü ödemeleri gibi faktörlerle birleştirerek hesaplar.
 3. Maliyet Tablosu: Bu tablo, işletmenin üretim maliyetlerini ve bunların ürün veya hizmet fiyatlarına nasıl yansıdığını gösterir. İşletme, üretim maliyetlerini malzeme, işgücü, amortisman, enerji, ulaşım ve diğer giderler gibi kalemlere ayrıştırır.
 4. Fon Akış Tablosu: Bu tablo, işletmenin nakit akışlarının kaynak ve kullanımlarını gösterir. İşletme, nakit girişlerini ve çıkışlarını, yatırım faaliyetleri, finansman faaliyetleri ve işletme faaliyetleri olarak ayrıştırır.
 5. Segment Raporlama Tablosu: Bu tablo, işletmenin farklı iş segmentlerinin finansal performansını gösterir. İşletme, farklı iş segmentlerinin gelirlerini, giderlerini ve karlarını ayrı ayrı hesaplar.

Bu ek mali tablolar, işletmelerin faaliyetlerinin farklı yönlerini daha ayrıntılı şekilde gösterir ve işletmelerin karar alma süreçlerine katkıda bulunabilir. Ancak, her işletmenin ihtiyaçları farklı olduğundan, hangi ek mali tabloların hazırlanacağına karar vermek işletmenin tercihine kalmıştır.

Önerilen Kaynaklar:

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu